4 Jul 2020 4:00 pm
1-2; 1-2
Full Time
Players
B Jai
1
B Jai
1
Team Statistics
B Jai
PPR
49.57
75.26
MPR
2.13
2.49
Players Statistics
B Jai
Player PPR MPR LT HT HO 3BK BED WH T80 5M 6M 7M 8M 9M
B Jai 49.57 2.13 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Player PPR MPR LT HT HO 3BK BED WH T80 5M 6M 7M 8M 9M
75.26 2.49 4 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
Latest Games
B Jai